THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Thursday, July 2, 2009

KULIAH 6 (Hajah Halimah)

Pada kuliah minggu ini, terdapat 2 aktiviti yang telah dilakukan. Antaranya ialah:

Aktiviti 1:

Pembentangan proposal. Beberapa kumpulan telah dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil proposal yang telah mereka lakukan.

Aktiviti 2
Kami dikehendaki menulis pandangan kami/luahan hati mengenai Kajian Tindakan secara keseluruhannya di atas sekeping kertas dan menghantarnya sebelum tamat kelas. 

KULIAH 5 (Hajah Halimah)


 • AKTIVITI

  Aktiviti pertama, kami diminta mengeluarkan kertas bersaiz A4 dan menulis perkara-perkara yang diminta oleh pensyarah. Antara perkara tersebut ialah:
  Nama penuh:
  Program DPLI:
  Status:
  Alamat lengkap:
  Program semasa Ijazah Sarjana Muda:
  Universiti semasa Ijazah Sarjana Muda:
  Nama guru idola:
  Kenapa guru tersebut menjadi idola:
  Guru yang tidak disukai:
  Kenapa guru tersebut tidak disukai:
  Kenapa ingin menjadi seorang guru:
  Apakah peranan seorang guru:
  Diminta melukis sebatang pokok dan disertakan dengan tandatangan dan tarikh lahir.

Sunday, May 24, 2009

KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Dalam buku ini penulis menerangkan bahawa beliau menggunakan pendekatan kolaboratif dalam melakukan sesebuah kajian tindakan yang mana kajian tersebut dilakukan untuk menyelidik dan menyiasat bagi memperlengkapkan manusia dengan mengambil tindakan secara sistematik untuk menyelesaikan masalah yang khusus.

Fokus buku ini adalah kepada cara dan teknik penyelidikan yang mengambil kira sejarah manusia, kebudayaan, amalan interaksi dan hidup dengan penuh perasaan.


REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

Reka bentuk yang digunakan di dalam buku ini ialah dengan menggunakan model Interacting Spiral.

Pemerhatian: mengumpul maklumat yang berkaitan (mengumpul data) dengan membina gambaran situasi. Pengkaji mengumpul maklumat dengan menemu bual peserta kajian dan membuat laporan.

Berfikir: meneroka (menganalisis) apa yang berlaku

Bertindak: merancang, melaksana dan menilai

Secara praktisnya, kajian tindakan boleh menjadi suatu proses yang sangat kompleks. Reka bentuk yang dipersembahkan di dalam buku ini, boleh di gambarkan sebagai petunjuk kepada mereka yang mengikuti perjalanan yang singkat .


SAMPEL/PESERTA

Istilah participent (peserta) berasal daripada istilah subjek yang biasanya digunakan dalam eksperimen dan kaji selidik dan memberi kesan kepada perubahan dalam status dan peranan orang yang terlibat.

Participent dalam kajian tindakan terlibat secara serius atau aktif dalam memantau dan menggerakkan proses penyelidikan

Jenis dan bilangan orang yang terlibat dalam penyelidikan buku ini sepatutnya dikenali secara jelas supaya pembaca akan memahami secara jelas sumber-sumber maklumat. Penyelidik khususnya perlu untuk mengenalpasti ‚ stakeholders’

*pelajar dan ibu bapa dikenal pasti sebagai p. Stakeholders. ‘Stakeholders yang lain seperti pengetua sekolah, pegawai pendidikan daerah, guru dan penguasa daerah.


Setting Kajian Buku ini tidak menjelaskan setting kajian yang tepat yang digunakan dalam kajian tindakan tetapi hanya menyatakan untuk melakukan kajian tersebut perlulah di lihat kepada keadaan yang sesuai untuk melakukan kajian tindakan.

Prosedur kajian tindakan

Setiap kajian yang dilakukan mestilah ada prosedur-prosedur tertentu. Prosedur itu mengutamakan langkah-langkah yang sistematik agar penyelidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara prosedur-prosedurnya untuk melaksanakan kajian tindakan ialah:

1) Mengenalpasti isu dan fokus kepada isu
2) Mendefinisikan masalah
3) Kaedah yang digunakan ialah eksperimen dan kajian tinjauan
4) Membina gambaran tentang keadaan isu yang dikenalpasti
5) Mengumpul data
6) Menganalisis data


PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

Instrumen kajian

Pengkaji mengumpul maklumat melalui:
1) Temubual
2) Pemerhatian
3) Dokumen


Teknik Pengumpulan Data

1) Temubual
Dalam proses menemubual, pengkaji, harus melakukan seperti berikut:
· mengenalpasti diri responden, peranan dan tujuan kajian
· meminta izin menemubualorang ramai dan rekod maklumat
· memastikan masa yang sesuai untuk membuat perbincangan
· berunding tentang masa dan tempat yang sesuai untuk temubual jika perlu

2) Pemerhatian terhadap responden
Pengkaji merekod nota dan mengambil kira elemen-elemen seperti tempat, orang, benda, perlakuan, aktiviti, peristiwa, masa dan perasaan.

3) Dokumen
Dalam konteks penyelidikan, pengkaji boleh mendapatkan sesuatu informasi penting melalui dokumen yang releven yng mengandungi memo, minit mesyuarat, rekod, laporan rasmi, kenyataan dasar, kenyataan prosedur, rancangan, cetakan akaun, perhubungan awam, surat berita dan sebagainya.


4) Merekod maklumat
Maklumat direkod dengan melihat kepada catatan luar, audio dan rakaman video, fotograf, fotostat dan sebagainya.


ETIKA KAJIAN TINDAKAN

Pada masa lalu, pengkaji memperoleh maklumat


pada masa lalu, para pengkaji telah dipandang ringan sebelah kanan bagi memperoleh maklumat daripada orang ramai dan mengunakan ia untuk mereka mempunyai tujuan-tujuan. banyak kumpulan yang terdapat subjek-subjek penyelidikan kini enggan memperkenankan akses untuk para pengkaji luar.

Sebagai satu pendekatan penyertaan untuk siasatan, masyarakat penyelidikan tindakan berasas oleh itu menghadapi isu-isu beretika jarang sekali mengakui dalam jenis-jenis lain kajian.

seksyen laporan ini menggambarkan langkah-langkah diambil oleh fasilitator-fasilitator penyelidikan bagi mengekalkan hak-hak itu dan rahsia para peserta penyelidikan, termasuk prosedures pengawal itu pada tidak wajar instrution kepada mereka hidup, mengekalkan rahsia mereka dan mewujudkan menyesuaikan pemilikan dan menggunakan produk-produk bagi siasatan.


Bahagian laporan ini menghuraikan langkah-langkah yg diambil oleh pengkaji untuk mengekalkan hak-hak dan hal-hal yg bersifat peribadi bagi peserta-peserta penyelidikan, termasuk prosedur-prosedur yang menjaga terhadap arahan yg tidak terjamin ke dalam hidup, mengekalkan hal yg bersifat peribadi dan menubuhkan hak milik yg betul dan penggunaan-penggunaan hasil penyelidikan.